Pàgines

dimarts, 16 de juliol de 2013

Capçaleres i peus: el paquet fancyhdr

Les capçaleres i peus donen informació addicional al lector sobre on es troba allò que està llegint

El paquet fancyhdr es crida al preàmbul i ens permet personalitzar molt el document:
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy} %estil de la pàgina
%=====capçalera=====
\lhead{text}% capçalera esquerra
\chead{text}%capçalera central
\rhead{\bfseries text}%capçalera dreta amb text en negreta
%======peu=========
\lfoot{text}%peu esquerre
\cfoot{\thepage} %peu central amb número de pàgina
\rfoot{text}%peu dret
% =====línies========
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} % línia sota la capçalera
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt} % línia sobre el peu
En aquest esquema tenim les 6 possibilitats:

Amb fancyhdr sempre podrem canviar l’estil de la pàgina al cos del document amb el comandament \pagestyle perquè LaTeX ens ofereix, per defecte, només aquestes opcions:

comandament resultat
\thispagestyle{empty} sense capçalera ni peu
\thispagestyle{plain} sense capçalera, peu amb el número de pàgina centrat
\thispagestyle{headings} sense peu, capçalera amb el nom del capítol/secció i/o subsecció i número de pàgina
\thispagestyle{myheadings} sense peu, capçalera amb número de pàgina i la informació que posem


Documentació oficial del paquet

Document tex font
Resultat PDF

Article publicat per primera vegada el 30/1/2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada