Pàgines

dissabte, 20 de juliol de 2013

Canviar les longituds en un document

LaTeX té predefinides una sèrie de longituds que podem canviar al nostre gust

Quan LaTeX compila un document fa una sèrie de càlculs complexos per col·locar cada cosa al seu lloc. Per tal de poder fer-ho amb exactitud cada classe de document té predefinits els valors d’una sèrie de longituds o distàncies.

Per exemple, l’amplada del paper, anomenada \paperwidth és la suma de diferents longituds: 

  • l’amplada del text escrit \textwidth que, per exemple, a la classe article i en paper a4 fa 12 cm (=360.0 punts) 
  • el marge interior esquerre d’impressió \oddsidemargin o distància des del text escrit fins al marge esquerre d’impressió; sol prendre un valor de 22.0 punts. 
  • el marge esquerre d’impressió, que és la suma de 1 polzada, una distància fixa a la part esquerra del paper, i la distància variable \hoffset o marge horitzontal de sortida, el qual pot prendre valors positius (per exemple, podem escriure al preàmbul: \hoffset=3cm) o valors negatius (per exemple:\hoffset=-2cm)  
  • l’amplada de l’espai reservat a les notes al marge o \marginparwidth 
  •  la distància de la línia de text a les notes al marge, anomenada \marginparsep i que sol ser de 7.0pt 

Com podem fer que la línia de text sigui més ampla? No s’hi val solament a definir-la més llarga, alhora cal reduir una altra variable, en aquest cas el marge horitzontal de sortida \hoffset.

Vegem-ne un exemple: Volem que en un full din a4 l’amplada del text sigui de 14 cm en lloc dels 12 habituals. En conseqüència haurem de redefinir, amb el comandament que afegeix a una longitud \addtolength, les dues variables \textwidth i \hoffset. Per això escriurem al preàmbul aquests dos comandaments: 
\addtolength{\textwidth}{2cm} %afegim 2cm als 12cm del text
 \addtolength{\hoffset}{-1cm} %restem 1cm a l'esquerra per a què la línia segueixi centrada 
Un altre exemple: és molt habitual que quan s’utilitza el paquet \fancyhdr per formatar capçaleres i peus de seguida omplim la capçalera i, al compilar, el sistema ens avisi que l’alçada reservada a la capçalera, anomenada \headheight i que val 12.0pt, s’ha quedat petita i cal redefinir-la. En aquest cas podem escriure al preàmbul:
 \setlength{\headheight}{20pt} %assigna 20 punts a l'alçada de la capçalera 
Observeu la diferència entre els dos comandaments: mentre \addtolength{\distància}{ncm} augmenta la \distància predefinida al sistema en n centímetres, el comandament \setlength{\distància}{npt} assigna a la \distància el valor n punts (o n cm, si convé).

Publicat per primera vegada el dijous 15 de setembre de 2005.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada