Pàgines

diumenge, 22 de novembre de 2015

Línies de temps amb tikz

Moltes vegades hem d'incloure als nostres documents línies de temps on marcar la progressió d'una sèrie d'accions o els punts més destacats del calendari d'un projecte. Amb tikz i la bilbioteca timeline podem aconseguir unes línies de temps flexibles, personalitzables i molt aclaridores.

Aquesta biblioteca per defecte crea línies de temps amb un nombre deteminat de setmanes, però podem personalitzar-les a qualsevol altre període de temps simplement canviant el valor de la variable timespan={Dia}.

També permet definir 2 variables:

Les fases, consisteixen en cercles acolorits que se situen al llarg de la línia de temps.
\phase{between week=n and (n+1) in despl,involvement degree=rcm,phase color=blue}
on
despl= desplaçament: 0.5 just al mig de les dues setmanes, 0 cap a l'esquerra, 1 a la dreta
r= radi de la fase en cm.
Per exemple: \phase{between week=1 and 2 in 0.5,involvement degree=3cm}

El centre de les fases es pot desplaçar entre un valor i l'altre amb un offset de 0 a 1, i si el volem just al mig posem 0.5 com a l'exemple.

Les fites (milestones) són les etiquetes que podem posar sobre o sota les fases per aclarir-ne el significat:
\addmilestone{at=phase-N.g,direction=dir:distcm,text={Text de l'etiqueta},text options={above}}
on
N = número de fase
g = angle en contra de les agulles del rellotge on para l'extrem de la línia dins rodona de la fase
dir = angle que forma la línia amb la fase
dist = distància en cm del text a la fase = longitud línia entre l'etiqueta i la fase
option: pot ser sobre la fase (above) o sota la fase (below).

Per exemple: \addmilestone{at=phase-4.90,direction=90:1.5cm,text={Producció},text options={above}}

El resultat es pot veure al PDF Línies de temps amb tikz i el codi es pot estudiar al document tex font corresponent.

Hem fet una petita modificació a la llibreria tikzlibrarytimeline.code.tex de manera que per defecte la paraula que apareix no sigui week sino setmana

dimarts, 9 de juny de 2015

Fitxers adjunts dins d'un PDF

Un fitxer de tipus PDF pot contenir, a més del seu propi contingut, fitxers adjunts que viatgen amb ell. Per veure'ls podem triar l'opció Adjuncions del nostre visor de PDFs (Evince a l'exemple):


Com poder adjuntar aquests fitxers quan es crea un document PDF des de LaTeX?

Cal utilitzar el paquet navigator que permet configurar moltes característiques dels PDF, des de les propietats del document als enllaços a llocs web passant per com s'obre el document al visor o adjuntar fitxers, que és que veurem en aquest article.

Un cop carregat el paquet utilitzem el comandament \embeddedfile seguint aquesta sintaxi:
\embeddedfile[descripció del fitxer]{\jobname}{fitxer.tex}
on \jobname és el nom de l'objecte PDF i fitxer.tex és el nom del fitxer a incrustar.

En el  fitxer PDF de mostra que trobareu fent clic aquí hi ha adjunts 2 fitxers que s'hi han incrustat amb els comandaments:

\embeddedfile[Població per continents]{\jobname}{poblacio.csv}
\embeddedfile[Fitxer LaTeX font]{\jobname2}{font.tex}

Proveu a descarregar-los i visualitzar-los.
Ja veieu que aquesta és una manera còmoda de no perdre o enviar els fitxers font quan enviem un PDF. Esperem que us sigui d'utilitat.

dijous, 14 de maig de 2015

Gràfics de sectors circulars amb tikz

Hem vist en articles anteriors que amb tikz es pot fer tot tipus de representació gràfica de dades o conceptes. Així hem vist com crear Mapes conceptuals amb tikz , Diagrames de flux amb tikz o Diagrames de Gantt o cronogrames. En aquest article veurem com —a partir de les dades numèriques— tikz ens construeix un diagrama de sectors circulars i li dóna el format que vulguem.

Abans de res, però, hem de descarregar de la web de l'autor el paquet amb la documentació i el fitxer d'estil. Ho trobarem a: https://code.google.com/p/pgf-pie/ El paquet es crida simplement amb un \usepackage{pgf-pie}.

Ara només cal introduir les dades al nostre fitxer tex dins d'un entorn tikzpicture amb el comandament \pie:

\begin{tikzpicture}
  \pie{%
  15/Menors de 20,%
  32/De 21 a 30,%
  30/De 31 a 40,%
  18/De 41 a 50,%
  5/Majors de 51}
\end{tikzpicture}

Observem que cada línia correspon a un sector i en ella diem el percentatge de casos (15% a la primera fila) i definim l'etiqueta (Menors de 20 anys a l'exemple).

Al processar obtenim aquesta gràfica:
Els diagrames són força configurables i es poden posar les etiquetes en diferents posicions així com afegir-hi una ombra.

També es poden dibuixar diferents tipus de diagrames, com ara el quadrat on cada sector queda representat per un rectangle proporcional a la dada corresponent. O bé en format polar, de manera que els angles dels sectors són tots igual però es diferencien per la longitud del radi, que és proporcional a les dades.

Podeu veure exemples dels diferents tipus de gràfics, així com del codi amb què s'obtenen en aquest document PDF. Per estudiar el codi tex o usar-lo de plantilla podeu descarregar el fitxer comprimit zip amb tots els documents font.

dimecres, 4 de març de 2015

Descàrrega gratuïta del llibre 'LaTeX Beginner's Guide'

Només avui dia 4 de març de 2015, i després d'haver-ho anunciat fa uns quants dies, l'editorial tècnica Packt Publishing permet descarregar de manera totalment gratuïta i legal el llibre LaTeX Beginner's Guide de l' Stefan Kottwitz


Doneu un cop d'ull a la Taula de continguts:

1: GETTING STARTED WITH LATEX
2: FORMATTING WORDS, LINES, AND PARAGRAPHS
3: DESIGNING PAGES
4: CREATING LISTS
5: CREATING TABLES AND INSERTING PICTURES
6: CROSS-REFERENCING
7: LISTING CONTENT AND REFERENCES
8: TYPING MATH FORMULAS
9: USING FONTS
10: DEVELOPING LARGE DOCUMENTS
11: ENHANCING YOUR DOCUMENTS FURTHER
12: TROUBLESHOOTING
13: USING ONLINE RESOURCES

Interessant, oi? Doncs vinga no us entretingueu més.