Pàgines

diumenge, 21 de juliol de 2013

Notes

Siguin al peu o al marge donen informació addicional i puntual

LaTeX està pensat per a la publicació d’idees i aquestes, molt sovint, necessiten explicacions complementàries per quedar ben clares. Les notes hi contribueixen.

Inserir una nota al peu és molt senzill amb el comandament:
 \footnote{Text de la nota al peu) 
Amb això aconseguim que al punt on hem inserir el comandament aparegui un número en superíndex, el número de nota, que es repeteix al peu de la pàgina amb el text que apareix entre els claudàtors.

Aquest text de la nota al peu pot contenir, si cal, diferents paràgrafs, que se separen amb les dues contrabarres:
 \footnote{Primer paràgraf\\Segon paràgraf) 
A la pàgina de títol, i al noms dels autors, podem fer aparèixer notes no numerades sinó assenyalades amb símbols que apareixen gràcies al comandament \thanks:
 \author{Joan Queralt\thanks{cata\LaTeX{}}} 
Les notes es numeren de l’1 en davant al llarg del document, independentment que estiguin a en un capítol o secció. Si volem renumerar les notes a cada nou capítol o secció cal posar el comptador de notes a 0 amb:
 \setcounter{footnote}{0} 
LaTeX permet incloure notes al peu en els noms de capítols, secció o subsecció. Ho aconseguim amb l’ús de l’opció NomCurt al comandament:
 \section[NomCurt]{Nom llarg de la secció\footnote{Text de la nota al peu}} 
Pel que fa a les notes al marge les podem incloure amb el comandament:
 \marginpar{Text de la nota al marge} 
que també admet diferents paràgrafs separats per \\

Les notes al marge, tot i ser molt aclaridores, poden ocupar massa espai i acabar sortint de la pàgina on han començat. En aquest cas cal vigilar que no acabin portant a confusió.

Estudieu els documents adjunts a aquest article per veure al document tex font com s’insereixen les notes al peu o al marge i el resultat visual en format PDF que s’obté amb les diferents opcions.

Publicat per primera vegada el diumenge 9 d'octubre de 2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada