Pàgines

dimecres, 24 de juliol de 2013

Índexs alfabètics amb LaTeX —II— Donar-los format

El programa makeindex permet donar format a l’índex d’un document

Vam veure en l’article Índexs alfabètics amb LaTeX com crear l’índex d’un document amb el paquet i el programa makeindex. En aquest veurem com crear un fitxer d’estil d’índex per tal d’associar-li un format que, al processar-lo, quedarà reflectit en el resultat final del nostre document. Primer veiem com treballa el programa makeindex:

  1. Partim d’un document nomdoc.tex on hem inclòs l’ús del paquet makeindex, hem introduït els comandaments \makeindex i \printindex i hem marcat les entrades que volem reflectir a l’índex \index{entrada}
  2. Quan processem aquest document, LaTeX crea un fitxer amb extensió nomdoc.idx on queden anotades totes les entrades que hi ha trobat. 
  3. Aleshores entra en acció MakeIndex. El programa agafa les entrades “en brut” del fitxer nomdoc.idx, les ordena alfabèticament i les escriu en un fitxer amb extensió nomdoc.ind
  4. El pas final és una segona compilació del document, on LaTeX agafa el contingut del fitxer nomdoc.ind i el transcriu i l'inclou al nostre document PDF. 

Si en el tercer pas apliquem un fitxer d’estil d’índex amb extensió ist, el que tindrem serà el fitxer nomdoc.ind no solament perfectament ordenat, sinó amb el format assignat. Això s’aconsegueix amb l’odre:
makeindex -o nomdoc.ind -s estilindex.ist nomdoc.idx 
on nomdoc és el nom del nostre document. És molt possible que si estem utilitzant un entorn integrat per generar els documents PDF, com ara TeXNicCenter sota Windows o Kile sota Linux, haguem de recórrer a realitzar el segon pas des de la línia d’ordres perquè la pròpia configuració del programa no ens ho permetria.

Quin format es pot associar a l’índex?

  • podem triar entre que hi apareguin com a títol, les lletres inicials de les entrades (A,B,C,..) o no. I si hi apareixen com, amb majúscules o amb minúscules i amb quin format (negreta, cursiva, família de lletra, etc). 
  • podem triar el separador entre l’entrada i el número de pàgina on es troba. Per defecte és una coma, però hi podem posar, per exemple, una línia de punts (\dotfill) o qualsevol altre caràcter. 
  • podem fer aparèixer algun caràcter abans d’una subentrada, com ara un guionet o un asterisc. 
  • també podem fer que les entrades que ocupen més d’una línia tinguin un sagnat més o menys gran.

Totes aquestes variables són les que s’escriuen al fitxer d’estil d’índex estilindex.ist i podem aplicar aquest estil tantes vegades com vulguem a documents diferents únicament cridant-lo a l’hora de crear l’índex.
Vet aquí un exemple del contingut del fitxer estilindex.ist:
 %% fitxer d'estil de l'índex
preamble "\n \\begin{theindex} \n"
postamble"\n\n \\end{theindex} \n"
delim_0 "\\dotfill " %delimitador entre l'entrada de nivell 0 i el número de pàgina. Per defecte la coma, aquí punts.
delim_1 "\\dotfill " %delimitador entre l'entrada de nivell 1 i el número de pàgina. Per defecte la coma, aquí punts.
item_0 "\n \\item " %comandament a introduir entre dues entrades de nivell 0. Aquí cap.
item_1 "\n \\subitem --- " %comandament a introduir entre dues entrades de nivell 1. Aquí un guió llarg.
item_01 "\n \\subitem --- " %comandament a introduir entre dues entrades una de nivell 0 i l'altra de nivell 1. Aquí un guió llarg.
item_x1 "\n \\subitem --- " %comandament a introduir entre dues entrades una de nivell 0 i l'altra de nivell 1 quan a la primera
 %no hi ha número de pàgina associat. Aquí un asterisc.
headings_flag 1 %Fa aparèixer el rètol de la lletra. Per defecte 0, sense rètol. Valors positius lletra majúscula. Negatius minúscula.
heading_prefix "\\centerline{\\bfseries\\sffamily " %Text a escriure abans de començar la lletra. Per defecte res. Aquí s'escriurà la lletra en negreta i SansSerif.
heading_suffix "}\\nopagebreak\n" %Text a escriure després de començar la lletra. Aquí res.
indent_length 64 %espai del sagnat d'una segona línia en una entrada.
suffix_mp " i seg\\¨\\u ents" %afegitó després del número de pàgina cas que hi hagi més d'una citació a l'entrada.
%% 
Vegeu en els documents adjunts el resultat obtingut en el fitxer PDF, i en el fitxer comprimit el document font tex d’on s’ha partit i el fitxer d’estil d’índex estilindex.ist emprat.

Publicat per primera vegada el diumenge 12 de novembre de 2006.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada