Pàgines

dissabte, 20 de juliol de 2013

Índex o Taula de continguts?

Amb el paquet babel podem personalitzar els avant-títols dels nostres documents

El paquet babel és el que permet traduir els avant-títols de les diferents unitats de l’estructura d’un document de l’anglès a l’idioma que indiquem a l’opció. Així, si al preàmbul del document escrivim
\usepackage[catalan]{babel} 
farem que LaTeX, entre altres accions, escrigui Resum on nosaltres indiquem \abstract o Índex quan inserim el comandament \tableofcontents.

Però què passa si volem que aparegui Taula de continguts en lloc d’Índex? Com podem canviar-ho?

El paquet babel permet fer això en un document amb l’ordre \addto\captionscatalan{\renewcommand*{\comandament}{NomNou}}.

Seguint amb l’exemple del canvi Taula de continguts en lloc d’Índex hauríem de fer: \addto\captionscatalan{\renewcommand*{\contentsname}{Taula de continguts}}

Observeu que l’acció consisteix en afegir (addto) als avant-títols (captions) de l’idioma català (catalan) una redefinició del comandament (renewcommand) que és \contentsname (el nom dels continguts) amb l’atribut Taula de continguts. Fàcil, oi?

La pregunta següent és, ¿i quin és el nom de la resta d’avant-títols (Resum, Capítol, etc)? Vegem-ne alguns en aquesta llista:

comandament traducció catalana
\partname Part
\chaptername Capítol
\appendixname Apèndix
\abstractname Resum
\contentsname Índex
\bibname Bibliografia
\refname Referències
\indexname Índex alfabètic
\figurename Figura
\tablename Taula
\pagename Pàgina

Per acabar un altre exemple pràctic. Suposem que en un determinat treball adreçat a estudiants, fet amb la classe de document llibre (\documentclass{book}), volem substituir l’avant-títol Part per Tema i l’avant-títol Capítol per Unitat de manera que finalment el llibre tingui, posem per cas, tres Temes i cada Tema inclogui 4 Unitats. I tot això numerat segons l’estil llibre i on puguem trobar, per exemple, un Tema II Unitat 3.

Necessitem redefinir \partname i \chaptername i ho fem així: Escrivim al preàmbul:
 \addto\captionscatalan{\renewcommand*{\partname}{Tema} % 
 \renewcommand*{\chaptername}{Unitat}} 

Ara, quan inserim el comandament \part{Els nombres primers}, obtindrem com a resultat: Tema II Els nombres primers. I quan escrivim \chapter{Descomposició en factors primers} podem obtenir, per exemple, Unitat 3 Descomposició en factors primers.

 Mireu ara el fitxer tex de mostra i el resultat PDF obtingut per acabar-ne de veure el funcionament. 

+info sobre el paquet babel

Publicat per primera vegada el dissabte 3 de setembre de 2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada