Pàgines

dimarts, 16 de juliol de 2013

Text en columnes

Tot i que la classe article permet fer documents amb dues columnes, gràcies a l’opció twocolumn, el paquet multicol és més versàtil.

El paquet multicol permet fer entorns amb més d’una columna de text. Així, mentre que l’opció  
\documentclass[a4paper,twocolumn]{article} f
a que tot el document tingui 2 columnes, amb el paquet multicol podem fer que només una part tingui 2, 3 o més (fins a 10) columnes mentre que la resta del document només en té una.

Cal cridar al paquet al preàmbul amb aquest comandament: \usepackage{multicol}
i al cos del document quan vulguem que una part tingui n columnes crearem l’entorn:
\begin{multicols}{n} %on n és el nombre de columnes 
Text en més d'una columna. Poden ser capítols o seccions senceres. \end{multicols} 

Si dins d’aquest entorn hi ha el títol d’una secció aquest també queda de l’amplada de la columna. Si volem que el títol s’estengui més enllà i ocupi més longitud cal emprar l’opció:
\begin{multicols}{3} %text en 3 columnes 
[\section{Nom llarg de la secció}] %títol que s'esten més enllà de l'amplada de la columna 
Text en 3 columnes. 
\end{multicols} 

Si volem una línia de separació entre les columnes emprarem al preàmbul el comandament:
\renewcommand{\columnseprule}{.4pt} %línia de 0.4 punts de gruix

La separació entre columnes la controlem,també al preàmbul, amb: \setlength{\columnsep}{1.5cm} %columnes separades 1.5 cm 

Si volem que a la darrera pàgina les dues columnes NO tinguin la mateixa longitud, és a dir, que l’esquerra sigui plena i la dreta quedi més curta, usem l’entorn amb asterisc multicols*:
\begin{multicols*} 
Text 
\end{multicols*} 

Podem inserir un salt de columna allà on vulguem amb el comandament \pagebreak.

Document tex font
Resultat PDF

+ info

Article publicat originalment el 12/febrer/2005

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada