Pàgines

diumenge, 4 d’agost de 2013

Pechakucha amb LaTeX

Un PechaKucha 20x20 és un tipus de presentació senzilla en la qual es mostren 20 imatges cadascuna durant 20 segons. Les imatges se succeeixen automàticament mentre el presentador va parlant.

En els esdeveniments d’Ignite els presentadors comparteixen les seves passions personals i professionals també amb 20 diapositives que avancen automàticament però en aquest cas cada 15 segons, cosa que fa que duri només 5 minuts.

Amb LaTeX, en concret amb la classe de diapositives beamer de la que hem parlat en alguns articles d’aquest lloc (feu clic per veure els articles sote l'etiqueta beamer), podem crear fàcilment aquest tipus de presentacions, els pechakucha o els ignite. A tex.stackexchange es va plantejar la pregunta de com fer-ho i les solucions donades són realment elegants i senzilles.

Consisteixen en crear una classe de presentacions, anomenada beamer-lightning.cls, que el que fa és definir un nou comandament, \slideduration, que controla el temps que es mostrarà una diapositiva.

Aquest comandament pot prendre 2 valors: 15 segons per a l’opció de la classe ignite, i 20 segons per a l’opció pechakucha. Després passa aquesta opció a beamer que farà la resta de la feina. I finalment defineix un nou entorn per crear les diapositives i donar-les un títol:
\newenvironment{slide}[1]
{\begin{frame}[environment=slide]
\transduration{\slideduration}
\frametitle{#1}}
{\end{frame}}
Amb això ja podem crear 3 tipus de presentacions:

Una presentació clàssica bàsicament amb text i que avança cada 15 o 20 segons. Vegeu el PDF adjunt anomenat pechakucha.pdf

El segon tipus és més interessant perquè utilitza el paquet pgffor (del conjunt pgf) que permet fer iteracions amb el comandament \foreach. D’aquesta manera si tenim 20 imatges anomenades imatge1, imatge2,...imatgeN podem associar el títol a cadascuna d’elles i anar creant les 20 diapositives de manera automàtica a cada pas de la iteració:
\foreach \slidetitle in {
{Abellerols, els colors de l'estiu}, Ànecs, L'aneguet lleig: el cigne, Fraret, Flamenc, {Inseparables, els Agapornis}} {
\begin{slide}{\slidetitle}
\begin{center}
\includegraphics[height=.75\paperheight]{imatge\thepage.jpg}
\end{center}
\end{slide}
}
Podeu veure el resultat en el document adjunt pechakucha2.pdf.

El tercer tipus és molt semblant a l’anterior però amb la diferència que la iteració no necessita que les imatges tinguin un nom consecutiu sinó qualsevol nom:
\foreach \slidetitle /\imagefile in {
Abellerols /imatge1,
Agapornis /agapornis,
Ànecs mandarins /anecs,
Cignes /cignes,
Flamenc /flamenc,
Fraret /fraret}
{
\begin{slide}{\slidetitle}
\begin{center}
\includegraphics[height=.75\paperheight]{\imagefile.jpg}
\end{center}
\end{slide}
}
Podeu veure el resultat en el document adjunt pechakucha3.pdf.

Podem veure, doncs, que amb aquesta solució tan elegant podem fer fàcilment presentacions perquè s’escurça molt el temps de realització. Podem dedicar-lo ara a triar bones imatges i títols perquè de la feina tècnica s’encarrega, com sempre, LaTeX.


 pechakucha2.pdf
Visualització Baixa


pechakucha2.tex
Baixa


pechakucha3.pdf
Visualització Baixa


pechakucha3.tex
Baixa


pechakucha.pdf
Visualització Baixa

Publicat per primera vegada el diumenge 18 de març de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada