Pàgines

dilluns, 5 d’agost de 2013

Gràfics de barres amb datatool

datatool és un paquet que permet visualitzar dades a més de gestionar-les (2)

A l’article Gràfics de sectors circulars amb datatool vam veure com representar dades en gràfics de sectors. En el present article veurem com fer-ho en gràfics de barres.

El paquet databar del conjunt datatool permet generar gràfics de barres verticals o horitzontals a partir de les dades d’un fitxer extern en format CSV. Es tracta d’un paquet amb força opcions i comandaments que permeten personalitzar els gràfics obtinguts de manera que representin perfectament les nostres dades.

El paquet es crida al preàmbul del document:
\usepackage[%gray, % no posa colors
%horizontal % Crea gràfics horitzontals
]{databar}
Com que es tracta de gestionar i representar les dades d’un fitxer extern (poblacio.csv en el nostre exemple) abans de res hem de crear una base de dades que també hem anomenant poblacio:
%crea la base de dades 'poblacio' a partir del fitxer extern CSV:
\DTLloaddb{poblacio}{poblacio.csv}
Ara ja podem generar el gràfic amb el comandament \DTLbarchart amb les opcions desitjades:
\DTLbarchart{variable=\poblacio,% % defineix la variable sobre la que crea el gràfic
axes=both,% % mostra els 2 eixos (pot ser també none, x o y
ylabel={Població en milions de persones},% % etiqueta dels valors de l'eix Y
upperbarlabel={\poblacio},% % etiqueta amb el valor sobre la barra
verticalbars=true,% % barres verticals
barlabel=\continent,% % etiquetes de les barres
}
{poblacio}{\poblacio=Poblacio,\continent=Continent}
El paquet, però, permet representar no una sola variable sinó més d’una emprant aleshores el comandament \DTLmultibarchart i definint les variables que volem representar:
\DTLmultibarchart{variables={\poblacio,\esperanca},% representarem 2 variables
axes=both,% % mostra els 2 eixos (pot ser també none, x o y
ylabel={Població en milions de persones i esperança de vida en anys},% % etiqueta eix Y
verticalbars=true,% % barres verticals
barwidth=15pt,% % amplada de les barres en punts
uppermultibarlabels={\poblacio,\esperanca},% posa el valor al capdamunt de la barra
barlabel={\continent}% % etiqueta eix X
}%
{poblacio}{\poblacio=Poblacio,\continent=Continent,\esperanca=Esperanca}
Podeu veure el resultat al fitxer PDF adjunt així com estudiar les dades en el document poblacio.csv i el codi al document tex font.

Publicat per primera vegada el dimarts 17 de juliol de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada