Pàgines

diumenge, 30 de novembre de 2014

Mapes conceptuals amb tikz

El paquet tikz té una biblioteca especial (mindmap) per crear mapes conceptuals o mentals molt vistosos. En aquest article veurem com crear un d'aquesta mapes conceptuals, en concret un sobre el portafolis electrònic o eportafolis.Comencem creant els estils dels nodes arrel i els dels altres conceptes que en sortiran. Per exemple definim l'estil de tots els nodes:
every node/.style={concept,%tipus de node=concept
                 font=\sffamily,% tipus de lletra 
                 circular drop shadow,%ombra},
evidencia/.style={%concepte evidència         
                 concept color=red,%color del node
                 faded/.style={concept color=red!50}},%definim una variant atenuada

Si volem redefinir o afegir característiques a un node tenim el comandament append style:
root concept/.append style={
                 concept color=black,
                   %fill=white, %omple de color blanc
                   line width=1ex,
           %text=black, %color del text
           text=white,
           font=\large\scshape},% família i tipus de lletra

També s'ha de definir com es distribuiran els conceptes fills en els diferents subnivells:
level 1/.append style={level distance=4.5cm,%distància de l'arrel al primer nivell
                     %sibling angle=90,% angle que formaran els fills entre sí. Aquí fixat a 90º
                     sibling angle=360/\the\tikznumberofchildren,%divideix 360 entre el nombre de fills perquè tots els angles siguin iguals
                     font=\scshape},%tipus de lletra

Un cop definits tots els estils comencem a dibuixar el mapa començant per l'arrel:
\node [root] (NomDelConcepte) {Contingut}

A Contingut hi podem posar un text curt, millor una paraula, o be incloure una imatge amb \includegraphics.
Del node arrel hi surten els fills i "néts":
child [EstilDeConcepte] { node [yshift=-1cm]  (NomDelConcepte) {Contingut fill 1}
                            child{ node(NomDelConcepte) {Contingut nét 1}}
                    child{ node(NomDelConcepte) {Contingut nét 2}}
                    child{ node(NomDelConcepte) {Contingut nét 3}}
}%tanca el fill 1

Val la pena estudiar el codi al fitxer mapamental.tex i veure com, un cop processat, en resulta el PDF mapamental.pdf tan impressionant.

Es pot trobar més informació sobre la biblioteca de mapes mentals i trucs al Manual de PGF-tikz i a l'etiqueta mindmaps de tex.stackexchange

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada